Truyền hình Quân khu Một - Kỳ 2 tháng 9 - Ngày 27/9/2021