Truyền hình Quân khu Một kỳ 2 tháng 8 - Ngày 23/8/2021