Truyền hình Quân khu Một kỳ 1 tháng 8 - Ngày 9/8/2021