Quân khu tuyên dương học sinh tiêu biểu là con em cán bộ, nhân viên trong LLVT Quân khu