Đoàn văn công Quân Khu nhảy vũ điệu rửa tay Covid-19