LLVT Quân khu 1 - 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành