Đẩy mạnh thi đua lập nhiều thành tích trong công tác

Trong không khí thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16-10-1945/16-10-2023), Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó nhiều nội dung, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cơ quan Cục Kỹ thuật hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kỹ thuật. Chủ động triển khai bảo đảm trang bị kỹ thuật (TBKT) đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát VKTB, vật tư kỹ thuật và thu hồi, dồn dịch, thanh xử lý TBKT, đạn dược cấp 5 theo đúng mệnh lệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng bộ kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho Quyết tâm A, Kế hoạch A3 và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ sở kỹ thuật thực hiện đúng quyết tâm của Quân khu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.  Các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chi bộ “4 tốt”, “3 không” và nội dung “3 đề cao”, “5 chống” trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị. Thực hiện Cuộc vận động 50 toàn diện, đồng bộ trên cả 4 mục tiêu. Cùng với đó, chỉ huy các cấp đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn TBKT, kho trạm và an toàn giao thông. Phong trào thi đua đã động viên cán bộ, nhân viên phát huy trí tuệ, sáng tạo ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm kỹ thuật cho hiệu quả cao.


Thủ trưởng Cục Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ Cục tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu lần thứ XIII năm 2023.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội.  Quan tâm bảo đảm chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã vận dụng linh hoạt các biện pháp thi đua trong huấn luyện. Trong đó chú trọng huấn luyện chuyên ngành, điều lệnh, thể lực, quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt 98,6% trở lên. Qua kiểm tra 9 tháng đầu năm có 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt trên 70% (riêng chính trị đạt giỏi).

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định: Tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Cục Kỹ thuật; kế hoạch, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn của hội đồng thi đua, hướng dẫn của cơ quan chính trị trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì và phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến với công tác giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tuyên truyền kết quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, thống nhất, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực tế, phong trào thi đua quyết thắng trong Cục Kỹ thuật Quân khu đã thực sự mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Đảng bộ Cục đạt TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định:

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ của đất nước, của quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban; tổ chức huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90% trở lên khá giỏi. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý tốt con người, phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị và mất an toàn khi tham gia giao thông.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng. Duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan VMTD.

Thường xuyên bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; chỉ đạo các phòng, ban tích cực tăng gia sản xuất, phấn đấu quân số khỏe đạt 98,5% trở lên, tăng cường giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản, tham gia thi sáng kiến mô hình huấn luyện và bảo đảm hậu cần cấp Quân khu đạt thành tích cao.

Làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ trong đó tập trung bảo đảm TBKT cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập vòng tổng hợp kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ, tiếp nhận cấp phát TBKT…bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm, xưởng không để xảy ra mất mát, cháy nổ, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 trong LLVT Quân khu.

Đại tá Nguyễn Cao Khánh, Chính ủy Cục Kỹ thuật