Bộ Quốc phòng quyết liệt cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là quá trình sẽ có nhiều khó khăn, điểm nghẽn, cần sự kiên trì, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, người chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Đó là nhận định của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi chủ trì Hội nghị đánh giá đơn vị làm điểm về công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đến tháng 8-2023, diễn ra sáng 31-8.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Cục Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Cục Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số ngành kế hoạch đầu tư, bảo đảm thống nhất trong toàn quân, giảm các khâu trung gian; rà soát, nghiên cứu, đề xuất đưa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư đủ điều kiện để thực hiện trên môi trường điện tử. Quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan để bảo đảm chính xác, chặt chẽ.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, những điểm nghẽn để tạo bước đột phá theo phương châm “tăng cường phân cấp, hướng về cơ sở, lấy xây dựng thể chế làm nền tảng, công nghệ hỗ trợ cho quá trình cải cách”; tập trung đẩy mạnh rà soát hệ thống văn bản pháp quy, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định rườm rà, khuyến khích đổi mới sáng tạo; sửa đổi bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.

Đồng thời, cần có biện pháp, giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư theo hướng chuyên môn hóa cao, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ ngành kế hoạch đầu tư ngay từ cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai sót…


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian qua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, cơ bản đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành kế hoạch và đầu tư trong Bộ Quốc phòng theo đúng quy định, pháp luật; tích cực tham mưu với thủ trưởng Bộ ban hành các thông tư, quy định về phân cấp, ủy quyền, xác định thẩm quyền phê duyệt liên quan dự án, quản lý đấu thầu, xuất nhập khẩu hàng quốc phòng, xử lý tài sản…, góp phần tích cực vào cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


Quang cảnh hội nghị. 

Cục Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành kế hoạch và đầu tư phục vụ công tác quản lý, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý ngành để kịp thời tham mưu với Bộ ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kế hoạch đầu tư, tạo sự đồng bộ, thống nhất triển khai thực hiện trong toàn quân; phổ biến, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn nghiệp vụ ngành kế hoạch đầu tư cho lực lượng làm công tác kế hoạch đầu tư trong toàn quân, đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư, đấu thầu trong điều kiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có nhiều thay đổi…

Theo QĐND