Nâng cao chất lượng văn hoá đọc cho bộ đội tại Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 346

​Xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc thông qua sách, báo có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bồi dưỡng, nâng cao tri thức, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần bộ đội. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 346 đã luôn quan tâm đến việc giáo dục, tuyên truyền cho các đối tượng, qua đó bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, học tập và nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đơn vị đã chủ động xây dựng, củng cố tủ sách, ngăn sách pháp luật, hằng năm, tiếp nhận, cấp phát và luân chuyển số lượng lớn các đầu sách, báo chí phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung như: Sách chính trị-xã hội, văn học, pháp luật, lý luận, kinh điển; các báo: Báo Quân đội nhân dân, Báo Quân khu 1, Báo Nhân dân, Báo Thái Nguyên… và số lượng lớn các loại tài liệu, tạp chí, thông tin trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong tiểu đoàn duy trì nền nếp chế độ đọc báo, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động sách báo thường xuyên với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn liền với các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 hưởng ứng ngày sách 2024.

Binh nhất Bàn Phụ Sểnh, Chiến sĩ hữu tuyến điện cho biết: “Tôi thường tìm đọc những tư liệu về Bác Hồ, lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân khu, Sư đoàn, truyền thống người chiến sĩ Thông tin anh hùng… biết thêm về tấm gương đạo đức cách mạng của Bác và truyền thống của quân đội, từ đó, tôi không ngừng học tập, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tình yêu sách của mỗi cán bộ, chiến sĩ, phong trào đọc sách tại Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 346 sẽ ngày càng phát triển, từ đó nâng cao văn hóa đọc tại đơn vị, góp phần xây dựng tinh thần, ý chí chiến đấu, bản lĩnh vững vàng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

THANH TÙNG