Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Chỉ thị số 2423-CT/QUTW của Ban Thường vụ QUTƯ về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT) trong giai đoạn mới.


Giờ học tập chính trị ở Sư đoàn 346. Ảnh: baoquankhu1.vn

Chỉ thị nêu rõ: Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Ban Thường vụ QUTƯ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới, công tác GDCT trong toàn quân đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng, cơ bản khắc phục được những tồn tại, khó khăn trong công tác GDCT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác GDCT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nội dung, yêu cầu được xác định trong Chỉ thị số 124-CT/QUTW; công tác GDCT đã bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội; xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ QUTƯ chỉ thị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đối với công tác GDCT; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến thực chất, vững chắc về chất lượng GDCT trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác GDCT tại đơn vị; gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, cán bộ ở đơn vị cơ sở. Đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cơ chế hoạt động, tổ chức và quản lý công tác GDCT, bảo đảm tính khách quan, khoa học, đúng quy chế, quy định. Ưu tiên bảo đảm ngân sách cho công tác GDCT; chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang bị GDCT và đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong GDCT.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 124-CT/QUTW; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Theo QĐND