Trung đoàn 462 diễn tập chỉ huy - cơ quan, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên

Trung đoàn 462 (Đoàn 338) vừa tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên ra vị trí tập trung sơ tán.

Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; thực hành huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị để tổ chức huấn luyện. Theo đó, Trung đoàn 462 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tổ chức phát lệnh, huy động, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên theo biên chế, bảo đảm đúng thời gian quy định bàn giao cho đơn vị nhận nguồn thuộc Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 462), tổ chức huấn luyện, diễn tập. Trong đợt huấn luyện, diễn tập động viên năm nay, Trung đoàn 462 đổi mới theo hướng gắn diễn tập chỉ huy - cơ quan với diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm, khôi phục biên chế thời chiến cấp đại đội bộ binh, đại đội hoả lực. Trên cơ sở kế hoạch diễn tập đã xác định, các cơ quan của Trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, từ bồi dưỡng cán bộ, thâm nhập, phúc tra nguồn dự bị động viên, điều chỉnh, bổ sung quân số, đến soạn thảo văn kiện, kế hoạch và điều hành diễn tập, thực hiện tốt việc tạo nguồn, sắp xếp và quản lý lực lượng dự bị động viên. 


Trung đoàn 462 tiếp nhận lực lượng quân nhân dự bị động viên.

Trung  đoàn đã xây dựng các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm của khung cán bộ trung đoàn dự bị động viên trong thực hành diễn tập. 100% cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tổ chức lực lượng, xây dựng các văn kiện, kế hoạch tiếp nhận dự bị động viên, huấn luyện và xử lý tình huống sẵn sàng chiến đấu.

Qua diễn tập, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khả năng huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên khi có tình huống xảy ra; tập trung làm tốt công tác phúc tra, quản lý, đăng ký nguồn dự bị động viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng làm cho các cấp, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nhận rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò xây dựng, động viên, huấn luyện dự bị động viên.

Tin, ảnh: LƯƠNG MINH TUẤN