Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, cơ động trong Bộ Quốc phòng trên cơ sở ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong thực hiện chuyển đổi số về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06 do Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh 86 chủ trì thực hiện trong năm 2023.

Vì thế, các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng hạ tầng số đồng bộ, vững chắc, theo hướng hiện đại, trọng tâm là tổ chức phát triển hệ thống mạng máy tính quân sự đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, khắc phục triệt để tình trạng cơ quan, đơn vị chưa kết nối mạng máy tính quân sự. Phát triển các trung tâm dữ liệu tập trung, nghiên cứu các công nghệ mới để xây dựng hạ tầng mềm, các nền tảng số dùng chung theo hướng cung cấp dịch vụ tập trung đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và xu thế phát triển.

Tổ chức các chương trình nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ tiên tiến trong hoạt động quân sự, ưu tiên các công nghệ: Mô phỏng, di động, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, mã nguồn mở, chuỗi khối, tính toán lượng tử. Nghiên cứu xây dựng nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn và các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tự động hóa chỉ huy, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Xây dựng các môi trường thử nghiệm cho những ứng dụng mới, công nghệ mới, các phương án huấn luyện, tác chiến có ứng dụng công nghệ thông tin làm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện trước khi đề xuất triển khai tại các cơ quan, đơn vị.

Theo QĐND