Tăng cường dân chủ cơ sở thông qua đối thoại

Từ ngày 22 đến ngày 24-4, Cục Chính trị tổ chức hai đoàn công tác, tiến hành đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Cục Chính trị với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của 18 đầu mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục. Đoàn 1 do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn. Đoàn 2 do Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An điều dưỡng 16.

Bằng hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp lấy ý kiến thông qua phiếu khảo sát, trên 3 nội dung chính: Dân chủ về quân sự chuyên môn; về chính trị và kinh tế, đời sống. Trong đó tập trung vào công tác phổ biến, quán triệt nhiệm vụ chính trị, quy tắc, điều lệnh, điều lệ chuyên môn; cách điều hành quản lý của lãnh đạo, chỉ huy trong giải quyết vướng mắc, khó khăn, bất cập; quyền được tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp ý và tham gia giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; việc đối thoại dân chủ và quy trình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cũng như phương pháp tác phong của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp… Việc công khai tài chính, bảo đảm quyền và nghĩa vụ, chế độ tiêu chuẩn theo quy định; công tác quản lý quỹ, nguồn vốn, khoản thu cho các phong trào, cuộc vận động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, cởi mở, thủ trưởng Cục Chính trị đã lắng nghe báo cáo kết quả đối thoại dân chủ và ý kiến, góp ý, kiến nghị của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Qua đó, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện dân chủ trên các mặt công tác. Thời gian tới, thủ trưởng Cục yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quản lý tình hình tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chăm lo công tác xây dựng cấp ủy, chi bộ, tăng cường đoàn kết, dân chủ trong đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: HOÀNG TRANG