Hội nghị đánh giá cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

Chiều 21-6, Quân khu tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới” do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Chủ nhiệm đề tài. Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Ban để tài báo cáo tóm tắt công tác triển khai và kết quả nghiên cứu đề tài, cùng các ý kiến đánh giá, nhận xét nội dung, chất lượng đề tài của phản biện và các thành viên, Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu như sau: Đề tài có tính cấp thiết cao, có giá trị lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay; Ban đề tài đã nghiêm túc, công phu, tích cực triển khai thực hiện đề tài đạt được mục tiêu nội dung nghiên cứu, có đủ sản phẩm theo quy định, bảo đảm chất lượng….


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại hội nghị.

Đề tài có giá trị khoa học cao, đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Những kết quả đạt được của đề tài góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những nội dung liên quan đến xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa về quân sự quốc phòng, mà trực tiếp là xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, có thể sử dụng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học ở các nhà trường, đơn vị trong toàn quân.


Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thay mặt Hội đồng khoa học đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đủ điều kiện đánh giá nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng; kết quả bỏ phiếu 100% đồng ý, xếp loại đạt. Đồng thời, yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu những nhận xét của các thành viên trong Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng, khẩn trương sửa chữa, hoàn thiện bản thảo đề tài để tổ chức bảo vệ, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng theo quy định.


Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân nhận xét phản biện đề tài.


Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng nhận xét phản biện đề tài.

Thay mặt Ban đề tài, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm đề tài cảm ơn các thành viên trong Hội đồng đánh giá cơ sở đã đóng góp nhiều ý kiến khách quan, công tâm về những ưu điểm, hạn chế của đề tài trên tinh thần khoa học; đồng thời nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.


Các đại biểu tham gia hội nghị

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG