Giữ vững trận địa tư tưởng, chủ động tấn công các thế lực phản động để bảo vệ vững chắc nền tảng tưởng của Đảng

Bối cảnh quốc tế và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đã đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Để giữ vững trận địa tư tưởng, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động tấn công các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thực tế hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tại Quân khu 1 cho thấy, cần phải phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải là một “pháo đài” bảo vệ, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Giá trị của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam và là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam định ra đường lối cách mạng theo con đường chủ nghĩa xã hội; xóa bỏ áp bức, bất công, đem lại tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân lao động. Vì thế, vấn đề cốt lõi trong điều kiện hiện nay là mỗi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, phải đẩy mạnh tuyên truyền làm cho toàn dân ta tin tưởng, kiên định vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức rõ tính phổ biến, tính đặc thù của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở là hạt nhân nòng cốt để vô hiệu hóa các thế lực thù địch, phản động muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta hiện nay.  


Lãnh đạo Sư đoàn 346 động viên cán bộ, chiến sĩ trong kiểm tra bắn đạn thật.   Ảnh: Minh Quang

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở là một nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh. Muốn vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân. Quản lý tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), quy định những điều đảng viên không được làm. Tự phê bình và phê bình giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng nhận thức rõ những sai lầm, khuyết điểm của mình, từ đó kiên quyết khắc phục, sửa chữa, không rơi vào tình trạng suy thoái. Kịp thời phát hiện, giáo dục, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức đảng quan tâm đúng mức công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém để làm cho Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Chú trọng khâu bồi dưỡng cán bộ, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ để sử dụng cho đúng người đúng việc. Những người không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mất đoàn kết, suy thoái, biến chất, cần kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước… 

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vô hiệu hóa những luận điệu sai trái trên internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cập nhật và thấy được tác hại của nó. Đây là một trong những nội dung cần lồng ghép gắn với nhiệm vụ lãnh đạo của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong giáo dục, tuyên truyền và tập hợp các lực lượng xã hội tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng quy chế phối hợp của các lực lượng, sát với đặc điểm và khả năng của mỗi cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò xung kích của cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, của đội ngũ trí thức, của các nhà báo… Kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ Đảng. Kiên quyết đẩy lùi hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giữ vững nguyên tắc, vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Không ngừng vun đắp, xây dựng và giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, chăm lo cải thiện đời sống và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Cùng với việc xây dựng, đổi mới nội dung, thì xây dựng và đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch cũng là một trong những vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh trên mạng xã hội hiện nay. Đây còn là vấn đề tất yếu, bởi các thế lực thù địch ngày càng tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội với nhiều chiêu trò, cách thức mới, tinh vi, gian xảo rất khó nhận diện và đối phó. Điển hình là: Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, lẫn lộn đúng sai, thông tin chưa được kiểm chứng để lái dư luận xã hội theo mục đích mà chúng đặt ra; lợi dụng “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự hiếu kỳ, vào tính tò mò của công chúng, từ đó phát tán các tin, bài không đúng bản chất sự việc, gây hoang mang dư luận, làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.   

Trước yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi chúng ta cần phải chú trọng xây dựng, đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Trước đây, phương thức đấu tranh của chúng ta còn chưa thực sự đa dạng, chủ động và chủ yếu tập trung ở những mặt trận truyền thống (sách, báo chính thống, phương tiện truyền thông đại chúng chính thống) với phương thức truyền thống chủ yếu là tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đối với các mặt trận khác, đặc biệt là mạng xã hội gần như bị bỏ ngỏ, khiến cho đây trở thành mảnh đất “màu mỡ” để các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ. Do đó, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cần được đổi mới theo hướng chủ động tấn công, tăng cường phòng thủ như đã thực hiện thành công ở Quân khu 1. 

Hơn 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng và luôn giành được nhiều kỳ tích, hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng đã khái quát: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thắng lợi đó là minh chứng cho đường lối lãnh đạo của Đảng rất sáng suốt, đúng đắn, luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chăm lo đến công tác xây dựng đảng vững mạnh về mọi mặt. Sự nghiệp cách mạng có lúc thuận lợi, có lúc gặp những khó khăn, thách thức nhưng nhân dân ta rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng đã kiên trung, hy sinh quên mình để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận sẽ còn diễn ra rất phức tạp, lâu dài và luôn có những phương thức mới với nhiều luận điểm đúng sai, trắng đen lẫn lộn, lôi kéo nhiều lực lượng tham gia. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên đây sẽ góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, mỗi tổ chức cơ sở đảng, để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Chúng ta tin tưởng rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là cơ sở định ra đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu vững chắc, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là bằng chứng thể hiện bản chất cách mạng, khoa học và giá trị trường tồn trong thực tế của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay.

Đại tá Khương Văn Doãn, Tổng biên tập Báo Quân khu 1